Welkom bij vvZwaluwen

V.V. Zwaluwen
Zwaluwenlaan 500
3136VH Vlaardingen
010-4749436
info@vvzwaluwen.nl

Postadres:
Postbus 6009
3130DA Vlaardingen

Adres

Vlaardingen november 2018

Beste sponsor/Zwaluwenlid

Doe mee met de verduurzaming van de vv Zwaluwen !

Ook vv Zwaluwen kijkt naar de toekomst. Een toekomst die er een stuk groener kan uitzien wanneer we beter letten op ons energieverbruik en proberen daarop te besparen. Dat is goed voor het milieu en voor onze financiën.  Daarom willen we als vv Zwaluwen door het nemen van maatregelen om energie uit te sparen zoals o.a. plaatsen van zonnepanelen en vervangen van bestaande verlichting door LED verlichting enz. enz. ons steentje bijdragen. Onder de projectnaam “Zwaluwen gaat voor duurzaam” willen we dit met uw hulp uitvoeren.

Wat is onze ambitie

Ons energieverbruik is te hoog; per jaar gebruiken we  circa 75.000 kWh aan elektriciteit (waarvan ongeveer 40% nacht- weekend tarief) en 17.550 m3 aan gas. We hebben daarom plannen opgesteld om dit naar beneden te krijgen en dus fors te besparen op ons energiegebruik. Plannen die onder meer voorzien in de aanschaf van zonnepanelen, ledverlichting binnen, aanschaf energiezuinige wasmachine en drogers, het isoleren van de leidingen, CV-ketel(s) vervangen, waterbesparende douchekoppen en energiebesparende isolatie van tochtplekken. De tweede tranche van maatregelen waar in de toekomst aan gedacht wordt is om samen met gemeente de lampen voor de verlichting van de velden te vervangen door LED-verlichting.

Wat zijn de kosten?

Uiteraard zit hier een flink kostenplaatje aan vast. De volledige investering voor de eerste tranche zal circa 35.000 euro bedragen. Dit is ook ons doelbedrag. Weliswaar hebben we voor de plaatsing van de zonnepanelen al toezeggingen van het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. en subsidie van het rijk ter ondersteuning maar dat vraagt nog steeds een behoorlijke een eigen bijdrage. Onze ambitie om “duurzaam te gaan” willen we financieren door onze leden, donateurs, sponsors en anderen die onze club een goed hart toedragen te vragen mede te investeren door middel van een obligatielening.

Hoe kunt u meedoen?

U kunt mede investeren door de aanschaf van een of meerder rentedragende certificaten van 250 Euro per stuk. In feite leent u aan de v.v. Zwaluwen dit bedrag. Dit bedrag willen we dan uiterlijk op 15 december van u ontvangen, waarmee de investering in 2019 gestart kan worden en we de eerste energiebesparing al kunnen bereiken in het komende voorjaar!  De inschrijftermijn start op 25 november a.s.

 

Wat levert het op?

Om het aantrekkelijk te maken betalen we een rente van liefst 4 % per jaar over het openstaand bedrag. Die rente ligt een stuk hoger dan wat u op uw spaarrekening krijgt. De ING bijvoorbeeld geeft op een spaardeposito met een looptijd van 5 jaar slechts 0,05% rente. Toch is voor onze vereniging de rente die op de certificaten wordt gegeven ook gunstig!  

Hoe werkt het?

Ieder jaar wordt 20% van het totaal aantal uitgegeven certificaten uitgeloot en in z’n geheel afgelost. Dat betekent dat uiterlijk 5 jaar na uitgifte van de certificaten alle certificaten zijn afgelost. Het uitloten vindt plaats onder toeziend oog van een notaris. Deze loting vindt steeds plaats op 1 december van het jaar. Op 15 december van ieder jaar wordt aan alle certificaathouders de rente uitgekeerd over het openstaande bedrag (4% over € 250 per certificaat). Voor de uitgelote certificaten is dat dan de rente over het betreffende jaar plus de € 250 aflossing.

Een voorbeeld. U koop 4 certificaten ad € 250,=.  Stel uw certificaten worden in jaar 3 uitgeloot. U ontvangt dan in jaar één op 15 december € 40 rente. Datzelfde bedrag ontvangt u ook op 15 december in jaar 2. In jaar 3 ontvangt u op die datum € 1040,=, namelijk de aflossing plus de rente over het afgelopen jaar.

En nogmaals: uiterlijk 5 jaar na uitgifte van de certificaten zijn ALLE certificaten weer afgelost.

Voor onze club rekenen wij op een forse verlaging van ons stroom- en gasverbruik, wat op jaarbasis, inclusief subsidie op opwekking van stroom, ons significant voordeel oplevert. Daarmee kunnen we voldoen aan onze rente en aflossingsverplichtingen. Na de laatste aflossing is de jaarlijkse besparing in zijn geheel te besteden door de vereniging.

Wie kunnen er meedoen?

Alle leden, donateurs en sponsors van de v.v. Zwaluwen kunnen meedoen. Daarnaast zijn er wellicht oud-leden, sympathisanten of familieleden van onze leden die hier aan mee willen doen. Uiteraard heten we ook deze geïnteresseerden van harte welkom.   

Interesse?

Is uw interesse gewekt, wilt u meer informatie? Schroomt u niet om contact op te nemen met een van de bestuursleden.

 

Daadwerkelijk meedoen?

Bent u inmiddels al overtuigd en wilt u meedoen aan het project “Zwaluwen gaat voor duurzaam”? Meldt u zich aan via de site of via een van de bestuursleden en u krijgt dan een bevestiging en het verzoek het geld over te maken naar de rekening van de v.v. Zwaluwen. Na ontvangst van uw betaling krijgt u een op naam gesteld, genummerd en door de voorzitter ondertekend certificaat toegestuurd of uitgereikt.

 

Met vriendelijke groeten,

Hugo van Tienhoven (voorzitter)

Hvantienhoven@hotmail.com

06-10078867

Andre van der Vliet (penningmeester)

dreyo@online.nl

0653651753

Prospectus rentedragende lening “de v.v. Zwaluwen gaat voor duurzaam”

De voorwaarden van de door de v.v. Zwaluwen te Vlaardingen uit te geven rentedragende lening ter financiering van het duurzame energieproject “Zwaluwen gaat voor duurzaam”, luiden als volgt:

  1. Inschrijving op de uit te geven lening staat open vanaf 25 november 2018
  2. De lening bestaat uit coupures (in de vorm van een certificaat) van € 250.
  3. De rente op de betreffende lening bedraagt 4 % per jaar over het openstaande bedrag.
  4. De storting van het bedrag waarvoor is ingeschreven dient te geschieden voor 15 december 2018. Na bijschrijving van het bedrag op de bankrekening van de v.v. Zwaluwen ontvangt de inschrijver het op naam gestelde en genummerde certificaat, of bij meerdere coupures, meer certificaten, als bewijs van deelname aan de renteloze lening.
  5. De lening heeft een looptijd van 5 jaar. Jaarlijks op 1 december zal bij loting worden bepaald welke certificaten dat jaar worden afgelost. Dat zal altijd 20% van het totaal aantal uitgegeven certificaten zijn. Administratiekantoor De Lier zal onder toeziend oog van een notaris de loting en uitbetaling verzorgen.
  6. Jaarlijks zal ook het rentebedrag worden uitgekeerd op 15 december indien en voor zover betreffende certifica(a)t(en) nog niet zijn uitgeloot en afgelost.
  7. De inschrijver zal de penningmeester op de hoogte stellen van wijzigingen in gegevens van de bankrekening waar de aflossing en rente naar overgemaakt kan worden.
  8. Bij overlijden van de inschrijver gaat de lening over op de wettige erfgenamen.
  9. Het streefbedrag van de rentedragende lening is 35.000 Euro. Bij overschrijving van dit bedrag zal de vereniging het geld gebruiken versneld ledverlichting bij de (trainings)velden te realiseren.

Elke houder van certificaat is aan het bepaalde in deze prospectus gebonden, ook als hij/zij deze via vererving of schenking heeft verkregen.

U kunt via onderstaande link het formulier downloaden en uitprinten.
ZWALUWEN GAAT VOOR DUURZAAM

En via onderstaande link kunt u het formulier snel en makkelijk terug sturen.