Welkom bij vvZwaluwen

V.V. Zwaluwen
Zwaluwenlaan 500
3136VH Vlaardingen
010-4749436
info@vvzwaluwen.nl

Postadres:
Postbus 6009
3130DA Vlaardingen

Adres

Lidmaatschap & contributie

Lidmaatschap- en contributiebepalingen vv Zwaluwen

[ Aanmelden ][ Ledenadministratie ][ Opzeggen ][ Contributie ][ Betaling ][ Clubcard ][ Vrijwilligersbijdrage ][ Taken en functies ][ Jeugdsportfonds ][ Regeling maatschappelijke participatie Vlaardingen ][ Jeugdfonds Schiedam ][ Zorg en Zekerheid ]

Aanmelding lidmaatschap

De minimumleeftijd voor een spelend lid is vijf jaar. Aanmelding kan vanaf de leeftijd van 4,5 jaar. In dat geval wordt de datum van de vijfde verjaardag beschouwd als de datum van inschrijving als spelend lid. Nieuwe leden, die de laatste drie jaar niet bij een andere vereniging hebben gespeeld, kunnen zich aanmelden op de dagen dat de ledenadministratie aanwezig is. Wanneer je in de afgelopen drie jaar bij een andere vereniging hebt gevoetbald, moet de oude vereniging zorgdragen voor het vrijgeven van je overgang naar onze vereniging. Zonder de toestemming van de oude vereniging kun je geen lid worden van VV Zwaluwen.

Spelers die 11 jaar of ouder zijn, ontvangen na de verplichte aanmelding bij de KNVB door de vereniging, een KNVB lidnummer toegewezen. Na het aanmaken van een account bij Voetbal.nl dient men een recente pasfoto te uploaden. Door middel van de voetbal.nl website of de app, kan men de persoonlijke gegevens inzien en/of wijzigen. Zonder geldige en up-to-date elektronische spelerspas (of tijdelijke spelerspas) kan er niet gevoetbald worden.

Voor de aanmelding geldt de volgende procedure:

 • Vul het aanmeldingsformulier volledig in en klik op verzenden.
 • Uw aanmelding wordt ontvangen bij de ledenadministratie. Bij vragen zijn zij te bereiken via het e-mailadres ledenadministratie@vvzwaluwen.nl
 • De coördinator van de betreffende leeftijdsgroep, neemt telefonisch contact met u op, voor het houden van een intake gesprek.
 • Bij de afspraak moet u meenemen:
  • Kopie van een geldig legitimatiebewijs van de speler. (Eventueel het deel van het bewijs van de ouder waarop het kind vermeldt staat).
  • Inschrijfgeld ad € 17,50
 • Nieuwe leden dienen naast de inschrijfkosten ook direct een half of volledig seizoen te betalen
 • Wanneer leden gedurende het seizoen instromen wordt tot en met 31 december van ieder jaar, het volledige contributiebedrag berekend. Na deze datum zal het contributiebedrag naar rato berekend worden.

Administratieve ledenadministratie: Aanwezig in het clubgebouw:

Peta van der Hoogt donderdag van 19.00 – 20.00 uur en zaterdag van 10.00 – 11.00 uur
ledenadministratie@vvzwaluwen.nl

Financiële ledenadministratie:
vvzwaluwen@nikki.nl Telefoon : 010-4749436

Beëindigen Lidmaatschap

Opzeggingen van het lidmaatschap dienen vóór 1 juni, schriftelijk bij de ledenadministratie kenbaar gemaakt te worden. Opzegging van het lidmaatschap kan slechts geschieden tegen het einde van het dan lopende seizoen en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken.

In geval van opzeggingen gedurende het seizoen, is het lid gehouden de gehele contributie voor het lopende seizoen te voldoen. Restitutie van betaalde contributiegelden is niet mogelijk.

U kunt zich hier uitschrijven.

Contributie

Leeftijdsindeling KNVB Seizoen 2020/2021
Team Oude benaming Geboortejaar 11:11 8:8 6:6 4:4 2:2
JO20 eerstejaars senioren 2002 X
JO19/MO19 tweedejaars A-junioren 2003 X
JO18 eerstejaars A-junioren 2004 X
JO17/MO17 tweedejaars B-junioren 2005 X
JO16 eerstejaars B-junioren 2006 X
JO15/MO15 tweedejaars C-junioren 2007 X
JO14 eerstejaars C-junioren 2008 X
JO13/MO13 tweedejaars D-pupillen 2009 X
JO12 eerstejaars D-pupillen 2010 X
JO11 tweedejaars E-pupillen 2011 X
JO10 eerstejaars E-pupillen 2012 X
JO9 tweedejaars F-pupillen 2013 X
JO8 eerstejaars F-pupillen 2014 X
JO7 minipupillen 2015 X
JO6 minipupillen 2016 X
Peildatum is 1 januari van ieder jaar

Betaling van contributie

Het jaarlidmaatschap geldt tot wederopzegging en een seizoen loopt van 1 juli t/m 30 juni van ieder jaar.

Het bestuur van V.V. Zwaluwen heeft besloten om te professionaliseren en met de inning van de contributiegelden een samenwerking aan te gaan met NIKKI met ingang van seizoen 2020 – 2021. NIIKI is een dienstverlener met 25 jaar ervaring met contributie inning voor sportverenigingen.

NIKKI start in augustus met de inning van de contributie voor het nieuwe seizoen. Dit betekent dat alle contributie facturering en inning via NIKKI verloopt. Concreet betekent deze samenwerking met NIKKI dat zij uw contributie via het NIKKI-systeem verwerken.

Er zijn vanaf seizoen 2020-2021 twee betaal mogelijkheden:

 • 1 termijn In één bedrag voor het gehele jaar, uiterlijk voor 1 september van ieder jaar.
 • 10 termijnen Met iDEAL betaling in de maanden augustus tot en met mei van ieder jaar.

U ontvangt in augustus de eerste e-mail van NIKKI, waarin u kunt kiezen tussen de betaaltermijnen:

 • Kiest u voor betaling in 1 termijn, dan ontvangt u één e-mail met hierin de iDEAL-betaallink voor de betaling van de eerste en enige termijn. Dat is het enige contact moment dat u met NIKKI zal hebben. Wanneer u de contributie in 1 termijn voldoet vervallen de administratiekosten.
 • Kiest u voor betaling in 10 termijnen, dan ontvangt u een e-mail met daarin de iDEAL-betaallink voor de betaling van de eerste termijn van de totaal te betalen contributie van het komende seizoen 2020 – 2021 die verdeeld wordt over 10 maandelijkse termijnen. Vervolgens ontvangt u iedere maand een nieuwe e-mail voorzien van een iDEAL-betaallink om uw betaling te vergemakkelijken voor de daaropvolgende termijnen. Bij betaling van de contributie in 10 maandelijkse termijnen worden administratiekosten in rekening gebracht.

Wanneer u in augustus geen bericht heeft ontvangen van NIKKI, verzoeken wij u een e-mail te sturen naar vvzwaluwen@nikki.nl  Stuur in deze e-mail altijd uw juiste persoonsgegevens (naam, postadres, e-mailadres en  telefoonnummer) mee en laat in uw e-mail altijd duidelijk weten van welke vereniging u lid bent, omdat NIKKI van meerdere sportclubs de inning van contributiegelden verzorgt.

Administratiekosten termijnbetalingen

Met het bestuur is een vast bedrag afgesproken m.b.t. de administratiekosten in het geval van maandelijkse termijnbetalingen. Deze administratiekosten bedragen 10% van uw contributie, met een maximum van € 19,- per seizoen. Deze kosten worden opgeteld bij de contributie wanneer u in maandelijkse termijnen betaalt. Mocht u ondanks deze uitleg nog vragen hebben, verwijzen wij u door naar de website van NIKKI; www.nikki.nl.

Vergoedingen via derden

Wanneer u gebruik maakt van een (gemeentelijke)vergoeding om de contributie te voldoen, dient u deze zelf aan te vragen. Neem tijdig contact op met uw mediator, bewindvoerder of desbetreffende persoon om dit in werking te stellen. In het geval u gebruik maakt van een vergoeding dient u tevens NIKKI hiervan op de hoogte te stellen. Wanneer de vergoeding is ontvangen zal NIKKI eventueel contact met u opnemen, wanneer er nog een resterend bedrag open blijft staan. Dit resterende bedrag dient u zelf aan NIKKI te voldoen.

Let op!

Met het bestuur zijn een aantal vaste afspraken gemaakt die NIKKI en het bestuur zullen volgen gedurende het seizoen:

 1. Indien wenselijk kunt u, op verzoek, rechtstreeks betalen op het bankrekeningnummer van NIKKI, informeer hier naar per e-mail op vvzwaluwen@nikki.nl.
 2. De gehele communicatie betreffende de inning van onze contributiegelden ligt in handen van NIKKI, al uw vragen en verzoeken omtrent de contributiebetaling kunt u per e-mail aan hen voorleggen.
 3. NIKKI heeft toestemming van de vereniging om bij uitblijven van betalingen een incassobureau in te schakelen, natuurlijk gaan wij als bestuur en NIKKI als onze partner ervan uit dat dit niet nodig zal zijn.

Nadere bepalingen m.b.t. contributie

 • Mocht blijken dat u nog een contributieachterstand heeft van voorgaande seizoen(en) dan kan het bestuur besluiten u te royeren en de toegang tot het complex te ontzeggen.
 • In het geval dat de verschuldigde contributie (alsook eventuele boetes) niet tijdig is (zijn) voldaan, en mocht het lid (ondanks sommaties/aanmaningen) in gebreke blijven, dan zal VV Zwaluwen de vordering ter incasso uit handen geven. In dat geval zullen naast de verschuldigde contributie, tevens de bijkomende incassokosten op het lid worden verhaald.
 • De vereniging vraagt voor haar prestatieve jeugd (selectie-elftallen van JO-8 tot en met JO-19 een jaarlijkse bijdrage van € 25,- bovenop de reguliere contributie. Deze toeslag draagt de kosten voor extra trainingsuren, KNVB gediplomeerde trainers en hoofd opleiding, verzorging, faciliteiten en extra oefenwedstrijden, t.o.v. de recreatieve jeugdspelers.
 • Bij het in ontvangst nemen van de sponsorkleding, wordt een borg in rekening gebracht voor de in bruikleen verstrekte kledingstukken, ter hoogte van € 50,00. Bij het in goede staat inleveren van de in bruikleen gegeven kledingstukken wordt de betaalde borg aan het betreffende lid terugbetaald.
 • Bij het in ontvangst nemen van de sponsorkleding, dient een bruikleenovereenkomst te worden ondertekend.
 • Bij drie of meer voetballende kinderen (dus junioren of pupillen) in 1 gezin, wordt voor het jongste lid met een korting van de contributie gerekend.
 • De contributies kunnen jaarlijks, zonder dat daarvoor goedkeuring van de algemene ledenvergadering nodig is, worden verhoogd conform het prijsindexcijfer van het CBS.

Vrijwilligersbijdrage

Zoals veel verenigingen kampt ook Zwaluwen met een tekort aan vrijwilligers. Wij vragen dan ook ieder nieuw lid om een vrijwilligerstaak op zicht te nemen.  Kan of wil het lid dit niet, dan kan men de taak afkopen voor bedrag van € 20,00. Dit bedrag wordt bij de contributie in rekening gebracht bij alle spelende leden (dus niet de ondersteunende leden). De invoering van deze zogenoemde vrijwilligersbijdrage is in de Algemene Ledenvergadering van 2014 aan de orde geweest en door de leden akkoord bevonden. De bijdrage wordt tegelijk met de basiscontributie geïnd.

Vrijwilligersbijdrage bepalingen

 • Ieder spelend lid betaalt € 20,00 per seizoen. Echter, per gezin of huishouden hoeft slechts 1 maal de vrijwilligersbijdrage te worden betaald en dus ook maar 1 maal een taak te worden uitgevoerd. Dit geldt alleen voor leden die voetballen in de secties JO15/MO15 of jonger. Vanaf de JO16-sectie en hoger, moet iedereen de vrijwilligersbijdrage betalen.
 • Ieder lid die een vrijwilligerstaak op zich neemt, betaald geen vrijwilligersbijdrage. Hiervoor moet men tenminste 8 uur aan onbetaald vrijwilligerswerk verricht hebben bij de vereniging. In dergelijk geval wordt de vrijwilligersbijdrage verrekend met de facturering van het contributiebedrag van het volgende seizoen. Alléén in geval men vrijwilligerswerk heeft verricht en het lidmaatschap opzegt, zal het bedrag per bank worden uitgekeerd.
 • Na aanmelding voor een vrijwilligerstaak, bepaalt het bestuur wie in aanmerking komt voor de invulling van een bepaalde taak of functie. Als een lid zich aanmeldt als vrijwilliger maar er geen taak beschikbaar is, dan ontslaat hem/haar dat niet van de verplichting de bijdrage te betalen. Het bestuur is wel verplicht een alternatieve taak aan te bieden. Een taak kan worden uitgevoerd door het spelend lid zelf of door een plaatsvervanger.

 

Voorbeelden Taken en functies

Niet alle taken en functies zijn geschikt om via dit systeem ingevuld te worden, maar veel wel:

Wedstrijdsecretariaat:

 • Scheidsrechter
 • Commissie van ontvangst / Gastheer, gastvrouw
 • Hulp bij verrichten taken terreinmedewerker

Mediacommissie:

 • Redactie en ontwerp website
 • Fotograferen wedstrijden
 • Wedstrijdverslagen en interviews schrijven

Facilitaire zaken:

 • Schoonmaak
 • Onderhoud
 • Hulp bij het toezicht houden op de accommodatie op zaterdag en op trainingsavonden
 • Steward
 • Verkeersregelaar

Kantine:

 • Bar medewerker
 • Frituur medewerker

Administratie:

 • Rondbrengen post
 • (Financiële) administratie

Jongens/DamesMeisjes:

 • Trainer
 • Leider
 • Vaste grensrechter

Activiteiten

 • Toernooien
 • Familiedag
 • Sinterklaas
 • Een zelf bedachte nieuwe activiteit

 

Je kunt je via de link https://vvzwaluwen.nl/vrijwilliger/ aanmelden voor een taak. Er wordt dan per e-mail of telefonisch contact met je opgenomen. Voor het uitvoeren van een vrijwilligerstaak dient een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te worden overlegd aan VV Zwaluwen.

Jeugdsportfonds (JSF)

Steeds meer leden krijgen hun contributie (deels) vergoed door het Jeugdsportfonds. Een fonds dat gezinnen steunt die het financieel wat moeilijker hebben. Het lid blijft te allen tijde wel verantwoordelijk voor een tijdige betaling van de contributie. Met ingang van seizoen 2020-2021, vergoed het JSF de contributie per seizoen. Mocht je een aanvraag hebben ingediend bij het Jeugdsportfonds neem dan contact op met de ledenadministratie door een mail te sturen. Dit voorkomt aanmaningskosten bij het niet nakomen van de betalingsverplichting. Meer informatie over het Jeugdsportfonds is te vinden op de website: http://www.jeugdsportfonds.nl/

 

Regeling maatschappelijke participatie kinderen Vlaardingen

Voor kinderen van 4 tot 18 jaar kunt u een vergoeding aanvragen via de regeling maatschappelijke participatie kinderen van kosten voor sport, recreatie en culturele activiteiten.

Meer weten? Zie de website: http://www.vlaardingen.nl/Inwoners/Werk_en_inkomen/Bijzondere_bijstand_en_Meedoen/Meedoen/Regeling_maatschappelijke_participatie_kinderen

Jeugdfonds Schiedam

Met waardebonnen van het Jeugdfonds Schiedam, kunnen Schiedamse kinderen uit gezinnen met een laag inkomen mee te doen aan sportieve, culturele en sociale activiteiten. Ze kunnen lid worden van een sportvereniging waarbij de Gemeente bijdraagt in de kosten.

Hebt u recht op het Jeugdfonds? Zie de website: http://www.schiedam.nl/Jeugdfonds.mvc/wanneer

 

De VV Zwaluwen ClubCard

Ieder lid heeft recht op een Zwaluwen ClubCard. Met deze ClubCard heb je gratis toegang tot de thuiswedstrijden van het 1e elftal en bovendien kun je deze ClubCard als betaalmiddel gebruiken voor de consumpties in de kantine. Meer informatie over deze ClubCard vind je op onze website onder “ClubCard”. Het aanvragen van een ClubCard kan per e-mail op ClubCard@vvzwaluwen.nl  Bij vragen over de ClubCard kun je een e-mail sturen naar ditzelfde e-mail adres.