Welkom bij vvZwaluwen

V.V. Zwaluwen
Zwaluwenlaan 500
3136VH Vlaardingen
010-4749436
info@vvzwaluwen.nl

Postadres:
Postbus 6009
3130DA Vlaardingen

Adres

Lidmaatschap & contributie

Lidmaatschap- en contributiebepalingen vv Zwaluwen

[ Aanmelden ][ Ledenadministratie ][ Opzeggen ][ Contributie ][ Betaling ][ Clubcard ][ Vrijwilligersbijdrage ][ Taken en functies ][ Jeugdsportfonds ][ Regeling maatschappelijke participatie Vlaardingen ][ Jeugdfonds Schiedam ][ Zorg en Zekerheid ]

Aanmelding lidmaatschap
De minimumleeftijd voor een spelend lid is vijf jaar. Aanmelding kan vanaf de leeftijd van 4,5 jaar. In dat geval wordt de datum van de vijfde verjaardag beschouwd als de datum van inschrijving als spelend lid. Nieuwe leden, die de laatste drie jaar niet bij een andere vereniging hebben gespeeld, kunnen zich online aanmelden. Wanneer je in de afgelopen drie jaar bij een andere vereniging hebt gevoetbald moet, na jouw aanmelding bij vv Zwaluwen, de oude vereniging zorgdragen voor het vrijgeven van je overgang naar onze vereniging. Zonder de toestemming van de oude vereniging kun je geen lid worden van vv Zwaluwen.

Na jouw aanmelding neemt de coordinator van jouw leeftijdsgroep contact op. Wanneer de aanmelding door kan gaan neemt de ledenadministratie contact op voor de definitieve inschrijving.

Voor de definitieve inschrijving zijn de volgende zaken nodig:

– Een handtekening voor inschrijving, automatische incasso en AVG.
– Een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de speler (eventueel het deel van het bewijs van de ouder waarop het kind vermeld staat).
– € 17,50 Inschrijfgeld + betaling van minimaal één termijn contributie. Ter plekke te voldoen (PIN is mogelijk)..

– Indien van toepassing: akkoord van Jeugdfonds Sport & Cultuur.

Administratieve ledenadministratie: Aanwezig in het clubgebouw:
Peta van der Hoogt donderdag van 19.00 – 20.00 uur en zaterdag van 10.00 – 11.00 uur
ledenadministratie@vvzwaluwen.nl

Financiële ledenadministratie: Aanwezig in het clubgebouw:
Ronald Noordhoek maandag van 19.00 – 20.00 uur
info@vvzwaluwen.nl Telefoon : 010-4749436

Beëindigen Lidmaatschap
Opzeggingen van het lidmaatschap dienen vóór 1 juni, schriftelijk bij de ledenadministratie kenbaar gemaakt te worden. Opzegging van het lidmaatschap kan slechts geschieden tegen het einde van het dan lopende seizoen en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. In geval van opzeggingen gedurende het seizoen, is het lid gehouden de gehele contributie voor het lopende seizoen te voldoen. Restitutie van betaalde contributiegelden is niet mogelijk. Leden kunnen aan het dagelijks bestuur het verzoek (schriftelijk aan info@vvzwaluwen.nl) doen om vanwege bijzondere redenen (gedeeltelijk) vrijgesteld te worden van contributie. Het dagelijks bestuur beslist op dit verzoek binnen 1 maand, doch is niet gehouden om haar beslissing te motiveren.
U kunt zich hier uitschrijven.

Contributie

Leeftijdsindeling KNVB Seizoen 2019/2020
Team Oude benaming Geboortejaar 11:11 8:8 6:6 4:4 2:2
JO20 eerstejaars senioren 1999 X
JO19/MO19 tweedejaars A-junioren 2001 X
JO18 eerstejaars A-junioren 2002 X
JO17/MO17 tweedejaars B-junioren 2003 X
JO16 eerstejaars B-junioren 2004 X
JO15/MO15 tweedejaars C-junioren 2005 X
JO14 eerstejaars C-junioren 2006 X
JO13/MO13 tweedejaars D-pupillen 2007 X
JO12 eerstejaars D-pupillen 2008 X
JO11 tweedejaars E-pupillen 2009 X
JO10 eerstejaars E-pupillen 2010 X
JO9 tweedejaars F-pupillen 2011 X
JO8 eerstejaars F-pupillen 2012 X
JO7 minipupillen 2013 X
JO6 minipupillen 2014 X
Peildatum is 1 januari van ieder jaar

Betaling van contributie

Voor het verzorgen van de inning van de contributiegelden, maakt Zwaluwen gebruik van Sportlink; de basisadministratie van de KNVB voor iedere amateurvereniging. Dit betekent dat leden vanaf seizoen 2017-2018, weer rechtstreeks aan de vereniging betalen. Wij maken géén gebruik meer van de diensten van ClubCollect. Dit betekent dat u de contributie verschuldigd bent aan VV Zwaluwen. Wij zullen u per e-mail of brief benaderen over het verschuldigde contributiebedrag. Voor alle vorderingen geldt dat deze binnen de op de factuur genoemde vervaltermijn moeten zijn voldaan. Er zijn twee betalings-mogelijkheden:

 1. Betaling in 1 termijn,
  • Per automatische incasso, na ontvangst van de factuur. Betaling vóór 1 september.
  • Per bankoverschrijving, na ontvangst van de factuur. Betaling vóór 1 september.

óf

 1. Betaling in 2 termijnen,
  • Per automatische incasso, na ontvangst van de factuur. Betaling vóór 1 september.
  • Per bankoverschrijving, na ontvangst van de factuur. Betaling vóór 1 januari.

N.b. Leden die vóór 1 juli 2014 als lid zijn ingeschreven, hebben de mogelijkheid om te betalen in 4 termijnen, per automatische incasso, met betaaldata in augustus, oktober, december en februari. Hier geldt dat er per termijn extra administratiekosten in rekening kunnen worden gebracht. Voor betalingen uitgevoerd per bankoverschrijving, of voor het opnieuw aanbieden van gestorneerde incasso’s, zal € 3,- administratiekosten in rekening worden gebracht.

Nadere bepalingen m.b.t. contributie
– In geval van stornering van de automatische incasso wegens ontoereikend saldo, zal vv Zwaluwen de incasso nogmaals trachten uit te voeren. Indien wederom stornering volgt, is de vordering per direct opeisbaar.
– Indien er aanmaningen worden verzonden in verband met niet tijdige en/of niet volledige betaling, dan zijn deze administratiekosten steeds (per aanmaning) opnieuw verschuldigd.
– In het geval dat de verschuldigde contributie (alsook eventuele boetes) niet tijdig is (zijn) voldaan, en mocht het lid (ondanks sommaties/aanmaningen) in gebreke blijven, dan zal vv Zwaluwen de vordering ter incasso uit handen geven. In dat geval zullen naast de verschuldigde contributie, tevens de bijkomende incassokosten op het lid worden verhaald.
– Mocht het onder bepaalde omstandigheden onmogelijk zijn om tijdig de contributie te kunnen voldoen, dan ligt de verplichting bij het lid om tijdig contact op te nemen met de financiële ledenadministratie.
– In het geval een lid deel gaat uitmaken van de prestatieteams, is een bijdrage prestatievoetbal verschuldigd van € 20,00. Voor dit bedrag krijgt het lid gedurende het seizoen sponsorkleding in bruikleen.
– Bij drie of meer voetballende kinderen (dus junioren of pupillen) in een gezin, wordt voor het jongste lid met een korting van de contributie gerekend.
– De contributies kunnen jaarlijks, zonder dat daarvoor goedkeuring van de algemene ledenvergadering nodig is, worden verhoogd conform het prijsindexcijfer van het CBS.

ClubCard
Ieder lid heeft recht op een Zwaluwen Clubcard. Met deze ClubCard heb je gratis toegang tot de thuiswedstrijden van het 1e elftal en bovendien kun je deze ClubCard als betaalmiddel gebruiken voor de consumpties in de kantine. Meer informatie over deze ClubCard vind je op onze website onder “ClubCard”.

Vrijwilligersbijdrage
Zoals veel verenigingen kampt ook Zwaluwen met een tekort aan vrijwilligers. Voor de uitvoering van sommige taken moeten betaalde krachten worden ingehuurd. Om dit te kunnen bekostigen, wordt bovenop het contributie bedrag een van € 20,00 in rekening gebracht bij alle spelende leden (dus niet de ondersteunende leden). De invoering van deze zogenoemde vrijwilligersbijdrage is in de Algemene Ledenvergadering van 2014 aan de orde geweest en door de leden akkoord bevonden. De bijdrage wordt tegelijk met de basiscontributie geïnd.

Vrijwilligersbijdrage bepalingen
– Ieder spelend lid betaalt €20 per seizoen. Echter, per gezin of huishouden hoeft slechts 1 maal de vrijwilligersbijdrage te worden betaald en dus ook maar 1 maal een taak te worden uitgevoerd. Dit geldt alleen voor leden die voetballen in de secties JO15/MO15 of jonger. Vanaf de JO16-sectie en hoger, moet iedereen de vrijwilligersbijdrage betalen.
– Ieder lid die een vrijwilligerstaak op zich neemt, komt in aanmerking voor restitutie van de vrijwilligersbijdrage. Hiervoor moet men tenminste 8 uur aan onbetaald vrijwilligerswerk verricht hebben bij de vereniging. De restitutie wordt verrekend met de facturering van het contributiebedrag van het volgende seizoen. In geval men het lidmaatschap opzegt, zal het bedrag per bank worden uitgekeerd.
– Na aanmelding voor een vrijwilligerstaak, bepaalt het bestuur wie in aanmerking komt voor de invulling van een bepaalde taak of functie. Als een lid zich aanmeldt als vrijwilliger maar er geen taak beschikbaar is, dan ontslaat hem/haar dat niet van de verplichting de bijdrage te betalen. Het bestuur is wel verplicht een alternatieve taak aan te bieden. Een taak kan worden uitgevoerd door het spelend lid zelf of door een plaatsvervanger.

Voorbeelden Taken en functies
Niet alle taken en functies zijn geschikt om via dit systeem ingevuld te worden, maar ook vele wel. Te denken valt aan:

Wedstrijdsecretariaat:

 • Scheidsrechter
 • Commissie van ontvangst / Gastheer, gastvrouw
 • Hulp bij verrichten taken terreinmedewerker

Mediacommissie:

 • Redactie en ontwerp website
 • Fotograferen wedstrijden
 • Wedstrijdverslagen en interviews schrijven

Facilitaire zaken:

 • Schoonmaak
 • Onderhoud
 • Hulp bij het toezicht houden op de accommodatie op zaterdag en op trainingsavonden
 • Steward
 • Verkeersregelaar

Kantine:

 • Bar medewerker
 • Frituur medewerker

Administratie:

 • Rondbrengen post
 • (Financiële) administratie

Jongens/DamesMeisjes:

 • Trainer
 • Leider
 • Vaste grensrechter

Activiteiten

 • Toernooien
 • Familiedag
 • Sinterklaas
 • Een zelf bedachte nieuwe activiteit

Je kunt je via de link https://vvzwaluwen.nl/vrijwilliger/ aanmelden voor een taak. Er wordt dan per e-mail of telefonisch contact met je opgenomen.
Voor het uitvoeren van een vrijwilligerstaak dient een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te worden overlegd aan VV Zwaluwen.

Jeugdsportfonds
Wij werken samen met het Jeugdsportfonds
Wil uw kind op sport maar heeft u geen geld om de contributie te betalen? Dan komt u wellicht in aanmerking voor een bijdrage van het Jeugdsportfonds. Dit fonds betaalt (een groot deel van) de kosten voor de sportclub voor gezinnen met een minimum inkomen of schulden.

Voor alle kinderen is het belangrijk om te kunnen sporten ook als de ouders/verzorgers minder geld hebben. Het Jeugdsportfonds biedt deze kinderen de kans om toch hieraan deel te nemen.

Voor sport geeft het Jeugdsportfonds een bijdrage tot maximaal € 225,- per 12 maanden inclusief eventuele attributen en/of kleding.
Voor meer informatie en de spelregels van uw gemeente kunt u kijken op Jeugdsportfonds

Regeling maatschappelijke participatie kinderen Vlaardingen
Voor kinderen van 4 tot 18 jaar kunt u een vergoeding aanvragen via de regeling maatschappelijke participatie kinderen van kosten voor sport, recreatie en culturele activiteiten.
Meer weten? Zie de website: http://www.vlaardingen.nl/Inwoners/Werk_en_inkomen/Bijzondere_bijstand_en_Meedoen/Meedoen/Regeling_maatschappelijke_participatie_kinderen

Jeugdfonds Schiedam
Met waardebonnen van het Jeugdfonds Schiedam, kunnen Schiedamse kinderen uit gezinnen met een laag inkomen mee te doen aan sportieve, culturele en sociale activiteiten. Ze kunnen lid worden van een sportvereniging waarbij de gemeente bijdraagt in de kosten.
Hebt u recht op het Jeugdfonds? Zie de website: http://www.schiedam.nl/Jeugdfonds.mvc/wanneer

Tegemoetkoming door zorgverzekering Zorg en Zekerheid
Ook Zorg en Zekerheid heeft een regeling, die voorziet in een tegemoetkoming in de kosten. Alle kinderen tot 18 jaar met een GeZZinspakket (AVGeZZin) komen voor een vergoeding in aanmerking. De vergoeding bedraagt maximaal € 50,00. Op de website van Zorg en Zekerheid vindt u nadere informatie en kunt u de voorwaarden bekijken: https://www.zorgenzekerheid.nl/Consumenten/Verzekeren/Zorgverzekeringen/Aanvullendeverzekeringen/Uniekesportvergoedingvan5000.htm