Welkom bij vvZwaluwen

V.V. Zwaluwen
Zwaluwenlaan 500
3136VH Vlaardingen
010-4749436
info@vvzwaluwen.nl

Postadres:
Postbus 6009
3130DA Vlaardingen

Adres

Beëindigen Lidmaatschap

Wat jammer dat u / je onze vereniging gaat verlaten. Om ons te helpen waarderen we dat u / je een reden geeft voor je opzegging.

Opzeggingen van het lidmaatschap dienen vóór 1 juni, via het onderstaande formulier kenbaar te worden gemaakt bij de ledenadministratie. Opzegging van het lidmaatschap kan slechts geschieden tegen het einde van het dan lopende seizoen, met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken.

In geval van opzeggingen gedurende het seizoen, is het lid gehouden de gehele contributie voor het lopende seizoen te voldoen. Restitutie van betaalde contributiegelden is niet mogelijk. Leden kunnen aan het dagelijks bestuur het verzoek (schriftelijk aan penningmeester@vvzwaluwen.nl) doen om vanwege bijzondere redenen (gedeeltelijk) vrijgesteld te worden van contributie. Het dagelijks bestuur beslist op dit verzoek binnen 1 maand, doch is niet gehouden om haar beslissing te motiveren.Uitschrijvingsformulier

Naam *
Tussenvoegsel
Achternaam *
Adres *
Postcode *
Woonplaats *
Telefoon *
E-mail *
Team *
Wat is de reden van uw uitschrijving? *
Waar kan in uw optiek de club verbeteren *
Datum *
Voor akkoord: * Bovenstaande persoon gaat akkoord met alle voorwaarden die aan een wijziging van het lidmaatschap zijn verbonden* = verplicht