Welkom bij vvZwaluwen

V.V. Zwaluwen
Zwaluwenlaan 500
3136VH Vlaardingen
010-4749436
info@vvzwaluwen.nl

Postadres:
Postbus 6009
3130DA Vlaardingen

Adres

Aanmelding LidmaatschapAanmeldingsformulier

Achternaam:
Voornamen:
Roepnaam:
Geslacht:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoonnummer:
Mobiel:
Geboortedatum:
Geboorteplaats:
Nationaliteit:
Email:

Indien lid onder de 18 jaar is
Telefoonnummer Ouders/Verzorgers:
Email Ouders/Verzorgers:

Was u reeds eerder lid van een voetbalvereniging?:
Indien ja, bij welke vereniging:
Tot welke datum was u daar lid?:
Afgemeld:
Uw relatienummer was:

Inzet als vrijwilliger:
Zwaluwen kan niet zonder de inzet van vrijwilligers. Wij verwachten dat de ouder/verzorger daarin "af en toe" een bijdrage levert. Wij hebben verschillende vrijwilligersfuncties. Aan de hand van de aangegeven voorkeur(en) zullen wij u benaderen om af te stemmen wat uw inzet voor de vereniging kan zijn.Ouder/verzorger is bereid zich incidenteel in te zetten als:
Ouder/verzorger is bereid zich in te zetten als: Ouder/verzorger kan ad hoc ondersteunen op het gebied van:
Anders, nl Anders, nl

Plaats:
Datum:
Voor- en achternaam (ouder/voogd in geval van minderjarige):

Met ingang van seizoen 2020/2021 wordt de contributie inning verzorgt door middel van het NIKKI contributie platform. NIKKI is dan ook de partij die de contributie zal factureren namens V.V. Zwaluwen.
De gegevens, vermeld op dit aanmeldingsformulier, worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging in verband met alle verenigingsactiviteiten. De adresgegevens kunnen aan anderen buiten de vereniging worden verstrekt ivm sponsoractiviteiten of andere marketing- of reclame acties en onderzoeksdoeleinden. Ondergetekende geeft toestemming om zijn/haar gegevens door te geven aan de KNVB ivm de aanmelding als lid en verklaart ermee bekend te zijn, dat de KNVB de adresgegevens ook aanwendt voor acties van oa KNVB-sponsors en ter beschikking stelt ivm onderzoeksactiviteiten. Ondergetekende geeft tevens aan bekend te zijn met en zich te houden aan het Algemeen Reglement van de vereniging, waaronder in het bijzonder de hierin opgenomen Gedragscode. Het Algemeen Reglement is te vinden om de website van de vereniging. Ondergetekende verklaart zich er voorts mee akkoord, dat oproepingen door het bestuur voor ledenvergaderingen worden gedaan via het bovengenoemde e-mailadres en draagt er zorg voor dat de vereniging steeds beschikt over zijn/haar juiste e-mailadres.

Let op:
Wanneer je in de afgelopen drie jaar bij een andere vereniging hebt gevoetbald, moet de oude vereniging zorgdragen voor het vrijgeven van je overgang naar onze vereniging. Zonder de toestemming van de oude vereniging is het niet mogelijk om lid te worden van vv Zwaluwen.
Bij een minimumleeftijd van vijf jaar heeft uw kind de leeftijd bereikt dat het mag gaan voetballen. Vanaf een leeftijd van 4,5 jaar kunt u uw kind aanmelden, de datum waarop uw kind 5 jaar oud wordt is dan de datum van inschrijving als spelend lid.

Wij willen u bedanken voor het inschrijven van uzelf of uw kind als lid bij vv Zwaluwen, en heten u of uw kind van harte welkom.
Het bestuur van vv Zwaluwen

Met het invullen van dit formulier met onderstaande gegevens, geeft u aan dat u of uw zoon of dochter graag lid wil worden van vv Zwaluwen.

Voetballen bij vv Zwaluwen betekent met plezier voetballen en blijven voetballen. Binnen onze vereniging streven wij ernaar dat elke voetballer de kans krijgt om zich optimaal te ontwikkelen en gaat het optimaal ontwikkelen van voetbaltalent en plezier hand in hand.

Na het invullen van het onderstaande formulier, komt de aanmelding terecht bij Peta van der Hoogt & Renee de Graaf. Zij zijn het aanspreekpunt voor de ledenadministratie en te bereiken via het e-mailadres ledenadministratie@vvzwaluwen.nl.

De ledenadministratie is aanwezig op donderdagen van 19:00 – 20:00 uur & zaterdagen van 10:00 – 11:00 uur.